Voorwaarden huur

Huurovereenkomst Hickoryclubs.eu

 • 1. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk onderdeel van ieder door Hickoryclubs.eu gesloten huurovereenkomst.
 • 2. Een huurovereenkomst is pas bindend, nadat deze schriftelijk is bevestigd door hickoryclubs.eu
 • 3. Het persoon/het bedrijf dat de huurovereenkomst tekent wordt de huurder, en is verantwoordelijk voor de juiste nakoming van alle overeengekomen voorwaarden.
 • 4. Annuleringen van verhuur overeenkomsten dient schriftelijk geburen, waarbij de volgende vergoedingsregeling geldt.
 • a Bij annuleringen meer dan 30 dagen voor het evenementen, waarvoor de overeenkomst is gesloten, is geen vergoeding verschuldigd. 
 • b Bij annuleringen minder dan 30 dagen voor het evenementen, waarvoor de overeenkomst is gesloten, is een vergoeding van 200 euro verschuldigd, indien een andere door de huurder aanvaarde datum wordt geboekt
 • c b Bij annuleringen minder dan 30 dagen voor het evenementen, waarvoor de overeenkomst is gesloten, is een vergoeding van 500 euro verschuldigd, indien geen vervangende datum wordt geboekt
 • d Bij annuleringen minder dan 3 dagen voor het evenementen, is 50% van de verschuldigd huursom, met een minimum van 500 euro,
 • 5. Alleen door hickoryclubs.eu goedgekeurde/aanbeloven golf ballen mogen gebruikt worden
 • 6. Het materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van hickoryclubs.eu niet worden gebruikt op een driving range
 • 7. Het materiaal blijft eigendom van hickoryclubs.eu. Het mag uitsluitend worden gebruikt tijdens het evenement en de huurder is verantwoordelijk voor het verstandige gebruik van het materiaal overeenkomstig zijn bestemming.
 • 8. Iedere aansprakelijkheid van Hickoryclubs.eu voor schade aan eigendoom of letsel van personen veroorzaakt door (gebruik van) het verhuurde materiaal wordt uitgesloten.
 • 9. Hickoryclubs is niet aansprakelijk voor het verlies van schade aan eigendoom, achtergelaten in de huurtassen
 • 10. Hickoryclubs.eu is niet aansprakelijk wanneer de overeengekomen diensten niet kunnen worden geleverd tengevolge van overmacht. Onder overmacht worden verstaan alle omstandigheden buiten de macht van hickoryclubs.eu, zoals ziekte, weersomstandigheden, transport problemen, problemen bij leveranciers enz.
 • 11. Indien Hickoryclubs.eu aansprakelijk is onder de voorwaarden van de huurovereenkomst zal de te betalen schadevergoedind nimmer meer bedragen dan de overeengekomen huursom
 • 12. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassingen alle geschillen tussen partijen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.